incilturk.Com

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 


 1. Allah’ın Sözü ezeli ve ebedi midir? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Tekvin 17:7 & 19...ahdimi, nesillerince ebedî ahit olarak sabit kılacağım...sonra zürriyetile ahdimi ebedî ahit olarak sabit kılacağım.

Tesniye 7:7-10.....bin nesle kadar ahdi ve...koruyan...

Tesniye 29:29*.....bu şeriatın bütün sözleri...ebediyen bizimdir ve oğullarımızındır.

Mezmur 19:8-9......ebediyen durur; RABBİN hükümleri haktır;

Mezmur 33:8-11.....Yüreğinin düşünceleri nesilden nesle durur.

Mezmur 48:14.......Allah daima ve ebediyen bizim Allahımızdır; Ölüme kadar o bize yol gösterecektir.

Mezmur 111:7-10....Bütün vesayası sadıktır. Ebediyen ve daima sabittir...Ahdini ebedi buyurmuştur;

Mezmur 119:152.....şahadetlerinden...sen onları ebediyen kurdun.

İşaya 40:8.........Ot kurur çiçek solar; fakat Allah'ımızın sözü ebediyen durur.

İşaya 46:9-11......Öğüdüm duracak, ve bütün muradımı yapacağım...

Matta 5:18.........Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek.

Matta 24:35........benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.

Yuhanna 1:1-3......Başlangıçta Söz vardı...Söz Tanrı’ydı.

Yuhanna 12:48......yargılayacak biri var. Söylediğim söz, o kişiyi son günde yargılayacaktır.

1 Korintliler 11:23-26.yeni antlaşmadır...Rab’bin gelişine dek

İbraniler 1:3......Kudretli sözüyle her şeyi devam ettirir.

1 Petrus 1:23-25*..Tanrı’nın diri ve kalıcı olan sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz...Rab’bin sözü sonsuza dek kalıcıdır.

Esinleme 14:6-7....Bir melek...iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan Müjde’yi getiriyordu.

KURANA GÖRE
Yunus 10:64.........Allah’ın kelimeleri değişmez. İşte bu, büyük kurtuluştur.

İsra 17:58..........biz kıyamet gününden önce onu...Bu, Kitab’da (Levh-i Mahfuz’da) yazılmıştır.

Hadid 57:22*.......hiç bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitâpta (yazılmış ezeli bilgimizde tesbit edilmiş) olmasın.

Dipnot : İslam tarihinde, Tanrı Kelâmının ezelliği hakkında iki karşıt görüş ortaya konmuştur. İslam Kelam ekollerinden Mu’tezile’ye göre, Allah Kelâmı yaratılmıştır ve ezeli değildir. Karşıt görüşü savunan Eş’ari’ye göre ise, Allah’ın Kelâmı yaratılmamıştır ve ezelidir. (Yazıcıoğlu, Kelâm Ders Notları, ss. 42--71, 1998.)

 

2. Kitab-ı Mukaddes Allah’ın sözü müdür? (Tevrat, Zebur, ve İncil)

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Tesniye 27:26......Bu şeriatın sözlerini yapmak için onları tasdik etmiyen lânetli olsun.

Yuhanna 6:68.......Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir.


Romalılar 15:4.....Önceden ne yazıldıysa, bize öğretmek için... Kutsal Yazıların verdiği cesaretle ümidimiz olsun diye yazıldı.

1 Korintliler 14:37..bilsin ki, size yazdıklarım Rab’bin buyruğudur.

2 Timoteyus 3:13-17*.Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir ve ...yola getirmek...için yararlıdır.

2 Petrus 1:20-21...Kutsal Yazılarda...insanın isteğinden kaynaklanmadı...Kutsal Ruh’ça yöneltilerek Tanrı’nın sözlerini ilettiler.

2 Petrus 3:15-16...Pavlus bütün mektuplarında bu konulardan ...diğer kutsal yazıları olduğu gibi...

KURANA GÖRE
Bakara 2:4.........senden önce indirilene inanırlar.

Bakara 2:53........Yola gelesiniz diye Musa’ya Kitab ve furkan vermiştik.

Bakara 2:87........Andolsun, Mûsâ’ya Kitâbı verdik...İsa’ya...

Al-i İmrân 3:3-4*..önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat ve İncil’i indirmişti.

Al-i İmrân 3:119...Kitab’ın hepsine inanırsız.

Nisâ 4:136.........daha önce indirilmiş...Kitab’a inanın.

Nisâ 4:163.........Davud’a da Zebur’u vermiştik.

Mâide 5:43-44*.....Tevrat yanlarında dururken...Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse...Tevrat’ı ...onda yol gösterme ve nûr vardır.

Mâide 5:46.........yanlarındaki Tevrat’ı...İncil’i verdik.

Mâide 5:47.........Allah’ın onda indirdiği ile hükmetsinler.

Maide 5:66.........Tevrat’ı...İncil’i ve kendilerine indirileni

Ankebut 29:46......Bize indirilene de, size indirilene de inandık.

Secde 32:22-23.....Rabb’in ayetleri...hakkında şüphe içine düşme.

Şura 42:15.........Ben Allah’ın indirdiği her Kitab’a inandım...

 

3. Allah Kitab-ı Mukaddes’i (Tevrat, Zebur ve İncil) Yahudiler aracılığıyla mı gönderdi?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Tesniye 7:6........sen Allahın RABBE mukaddes bir kavmsın; Allahın RAB yeryüzünde olan bütün kavmlardan kendine has kavm olmak üzere seni seçti.

Tesniye 14:2.......bütün kavmlardan üstün olarak, kendisine has bir kavm olmak üzre seni seçti.

Tesniye 26:19......Allahın RABBE mukaddes bir kavm olasın ...bütün milletlerden...seni üstün kılacaktır.

Romalılar 3:1-2....Yahudi’nin ne üstünlüğü var? Her yönden çoktur. Birincisi, Tanrı’nın sözleri Yahudilere emanet edildi.

Romalılar 9:3-4....Soydaşların olan İsraillilerin...Oğulluk, yücelik, antlaşmalar, buyrulan Kutsal Yasa, tapınma düzeni ve vaatler onlarındır.

Galatyalılar 3:16..İşte vaatler İbrahim’e ve onun soyundan olana verildi.

KURANA GÖRE
Bakara 2:47 & 122..Ey İsrail oğulları...sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.

Bakara 2:62........Yahudiler...elbette onlara, Rab’leri katında mükafat vardır; onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Bakara 2:110-111...İsrail oğullarına sor; onlara nice ayetler verdik.

Mâide 5:12.........Allah, İsrâil oğullarından söz almıştı.

A’râf 7:159........Mûsâ kavminden bir topluluk var ki gerçeğe götürürler ve onunla adalet yaparlar.

Ankebut 29:27......Biz ona İshak’ı ve...Onun nesli içine peygamberlik ve Kitab koyduk.

Secde 32:23........İsrâil oğullarına yol gösteren...

Mü’min 40:53.......Andolsun biz Musa’ya hidayet verdik ve İsrâil oğullarına o Kitâbı mîras kıldık.
 

4. Allah, kendi Kutsal Kitaplarını tahriften (bozulmaktan) korumak istiyor mu? (Niyet) **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Tesniye 4:2........Size emretmekte olduğum söze bir şey katmıyacaksınız ve ondan eksiltmeyeceksiniz...

Tesniye 12:32.......bir şey katmayacaksın...eksiltmeyeceksiniz...

Nehemya 9:5-6.......sen yarattın, ve onların hepsini korursun;

Mezmur 12:6-7......RABBİN sözleri pak sözlerdir...Onları sen tutacaksın...ebediyen koruyacaksın.

Mezmur 36:5-7*.....Hükümlerin büyük engindir. Ya RAB, insanı...sen korursun. Adem oğulları kanatlarının gölgesine sığınır.

Mezmur 89:33-34....ve dudaklarımdan çıkanı değiştirmem.

Sül. Mes. 30:5-6...Allahın her sözü denenmiştir...bir şey katma...

Yeremya 36:23-28...tomarı kral yaktıktan sonra...Yeremyaya RABBİN şu sözü geldi: Yine kendine başka bir tomar al...birinci tomarda olan evelki bütün sözleri ona yaz.

Matta 24:35........sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.

Esinleme 22:18-19*.uyarıyorum! Eğer bir kimse bu sözlere bir şey katarsa...sözlerinden bir şey çıkarırsa...

KURANA GÖRE
Bakara 2:282.......Yazana da, şâhide de aslâ zarar verilmesin.

Al-i İmrân 3:175...İnkâra...Allah’a hiçbir zarar veremezler.

Al-i İmrân 3:177...satın alanlar, Allah’a hiçbir zarar veremezler.

Yûnus 10:64*.......Allah’ın kelimeleri değişmez. İşte bu büyük kurtuluştur.

Hicr 15:9..........O zikri...O’nun koruyucusu da elbette biziz!

İsrâ 17:77.........kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın.

Kehf 18:27.........sözlerini değiştirecek kimse yoktur.

Hac 22:47..........Allah, sözünden caymaz.

Hac 22:52..........Senden önce hiçbir resul ve nebi göndermemiştik ki o...şeytan...Fakat Allah, şeytanın attığını derhal iptal eder, sonra ayetlerini sağlamlaştırır.

Fâtır 35:43........Allah’ın kanununda bir değişme bulamazsın;

Fussilet 41:46.....kim kötülük yaparsa zararı kendisinedir.

Muhammed 47:32.....çevirenler...Allah’a hiçbir zarar veremezler.

Kaf 50:29..........Benim huzurumda söz değiştirilmez...

Vâkıa 56:77-78*....Kurân’dır, korunmuş bir kitâpta...


Dipnot : Bu konu üzerinde daha çok bilgi edinmek isterseniz, Daniel Wickwire’in yazmış olduğu “Yahudi, Hıristiyan, ve İslam Kaynaklarına Göre Kutsal Kitab’ın Değişmezliği” (1999) adlı kitaba başvurabilirsiniz.


5. Allah, kendi Kutsal Kitaplarını tahriften (bozulmaktan) koruyacak güçte midir? (Kudret)

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Tesniye 10:17......Allahımız RAB...büyük, kudretli, ve heybetli...

2 Tarihler 20:6....Ya RAB... kimse sana karşı duramaz.

İşaya 14:24 & 27*..Orduların RABBİ and edip dedi...nasıl tasarladımsa öyle duracak...RABBİ tasarladı, ve kim bozar?

İşaya 46:9-11......Öğüdüm duracak, ve bütün muradımı yapacağım...tasarladım ve onu yapacağım.

İşaya 54:10........selamet ahdim sarsılmaz...RAB diyor.

Markos 12:24.......Ne Kutsal Yazıları ne de Tanrı’nın gücünü biliyorsunuz.

Markos 13:31*......Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.

Luka 16:16-17......Gök ve yerin ortadan kalkması, Kutsal Yasa’nın ufacık bir noktasının yok olmasından daha kolaydır.

Luka 21:33.........benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.

Yuhanna 10:34-35...Kutsal Yazı da geçerliğini yitirmez.

2 Timoteyus 1:11-14..o Güne dek koruyacak güçte olduğuna eminim.

2 Timoteyus 2:9....Tanrı’nın Sözü zincire vurulmuş değildir.

1 Petrus 1:23-25...Rab’bin sözü sonsuza dek kalıcıdır.

KURANA GÖRE
Bakara 2:255*......yerin korunması O’na hiç de zor gelmez.

Al-i İmrân 3:2.....Allah...daima diri ve koruyup yöneticidir.

En’âm 6:34*........Allah’ın kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur.

En’âm 6:115........Rabb’inin sözü...tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O, işitendir, bilendir.

Yunus 10:64.........Allah’ın kelimeleri değişmez. İşte bu, büyük kurtuluştur.

Hıcr 15:9..........O zikri (Kur’an’ı) biz indirdik biz; O’nun koruyucusu da elbette biziz!

Sebe’ 34:21........Rabb’in, her şeyi korumaktadır.

Muhammed 47:11.....Allah inananların koruyucusudur.

Mücadele 58:10.....Allah’ın izni olmadıkça...zarar veremez.

Haşr 59:23.........O, öyle Allah’tır ki...müheymin (gözetip koruyan)...cebbar(istediğini zorla yaptıran)...

 

6. Allah, Kutsal Kitapları arasında bir ayrım yapar mı? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Yeşu 8:32 & 35.....yazmış olduğu şeriatın bir nüshasını...Yeşuun okumadığı bir söz kalmadı.

Yeşu 23:6*.........Musanın Tevrat kitabında yazılmış olan her şeyi tutmak ve yapmak için...

Daniel 9:8-13......Ya Rab...sana karşı suç ettik...Allahımız RABBİN sözünü dinlemedik.

2 Timoteyus 3:16*..Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.

İbraniler 4:12.....Tanrı’nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan keskindir....yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını da yargılar.

İbraniler 12:25-29.Bunları söyleyeni reddetmemeye dikkat edin...göklerden bizi uyarandan yüz çevirirsek, bizim kurtulamayacağımız daha da kesindir.

1 Yuhanna 2:24.....Başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşasın...Baba’da yaşarsınız.

2 Yuhanna 9........Daha ileri gidip Mesih’in öğretişine bağlı kalmayan hiç kimsede Tanrı yoktur.

KURANA GÖRE
Bakara 2:4.........Sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar.

Bakara 2:85........Kitâbın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsun?

Bakara 2:136.......Musa ve İsa’ya verilene...onlar arasında bir ayırım yapmayız...

Bakara 2:285.......O’nun elçilerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız.

Al-i İmrân 3:3-4...Allah’ın ayetlerini inkar edenler için mutlaka çetin bir azap vardır.

Al-i İmrân 3:84*...İsa’ya ve peygamberlere...inandık; onlar arasında bir ayırım yapmayız...

Al-i İmrân 3:119...Kitab’ın hepsine inanırsınız.

Nisa 4:136*........Ey inananlar...daha önce indirmiş bulunduğu Kitab’a inanın.

Maide 5:44-47......Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar, yoldan çıkmışlardır.

Dipnot : “Ayrım” yapmak, bir kitabı diğer kitaplardan daha üstün saymak demektir. Yahut bir kitaba daha çok önem vermek ve diğer kitaplara önem vermemektir.


7. Allah’ın gönderdiği kitapları “inkar edenler” lânetli midir?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Sayılar 15:31......RABBİN sözünü hor gördüğü...için...o can mutlaka atılacaktır; fesadı kendi üzerinde...

Tesniye 28:15*.....Allahın...sözünü dinlemezsen, bütün şu lânetler senin üzerine gelecekler...

Yeremya 3:13.......Ancak fesadını tanı...sözümü dinlemediniz, RAB diyor.

Yeremya 5:4........Gerçek bunlar fakirdirler; sefihtirler çünkü RABBİN yolunu...bilmiyorlar;

Yeremya 11:3*......Bu ahdin sözlerini dinlemiyen lânetli olsun...

Matta 5:17-19......bu buyrukların en küçüklerinden birini kim çiğner...en küçük sayılacak.

Markos 8:38........kim benden ve benim sözlerimden utanırsa İnsanoğlu da...o kişiden utanacaktır.

1 Timoteyus 6:3-5..Eğer bir kişi farklı öğretiler yayar ve Mesih’in sözlerini ve...öğretiyi onaylamazsa kendini beğenmiş, bilgisiz...

İbraniler 12:25....Bunları söyleyeni reddetmemeye dikkat edin.

2 Yuhanna 9........Mesih’in öğretişine bağlı kalmayan hiç kimsede Tanrı yoktur.

Esinleme 3:16......Oysa ne sıcak ne de soğuksun, ılıksın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım.

KURANA GÖRE
Bakara 2:61........Allah’ın gazabına uğradılar...çünkü onlar, Allah’ın ayetlerini inkar ediyorlar...

Al-i İmrân 3:4*....Allah’ın ayetlerini inkâr edenler için mutlaka çetin bir azap vardır.

Al-i İmrân 3:55....seni inkâr edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları ta kıyamet gününe kadar...

Al-i İmrân 3:93-94*Tevrat’ı getirip okuyun...iftira ederse, işte onlar zalimlerdir.

Al-i İmrân 3:98....neden Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz?

Mâide 5:5..........Kim inanmayı kabul etmezse onun ameli boşa...

Ra’d 13:5..........Rab’lerini inkâr edenlerdir...ateş halkıdır.

Nur 24:57..........İnkar edenlerin...varacağı yer ateştir.

Ankebut 29:46-47...Ayetlerimizi, kâfirden başkası inkâr etmez.

Mü’min 40:81.......Allahın ayetlerinden hangisini inkâr ediyorsun?

Muhammed 47:8-9....İnkâr edenler(e gelince): Yıkım onlara!

 

8. Allah’a inananların, Allah’ın gönderdiği bütün Kutsal Kitapları okumaları gerekir mi?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Tesniye 6:4-7......bu sözler senin yüreğinde olacaklar...oğullarının zihnine iyice koyacaksın...

Yeşu 1:8*......Bu şeriat kitabı senin ağzından ayrılmayacak ve onda yazılmış olanın hepsine göre yapmaya dikkat etmek için kuvvetli ol ve yürekli ol;

İşaya 5:11-13&24...vay başına! Rabbin yaptığına dikkat etmiyorlar...bakmıyorlar...bilgi eksikliğinden sürgüne götürüldü.

Matta 4:4*.........İnsan yalnız ekmekle değil, Tanrı’nın ağzından çıkan her bir sözle yaşar...

Yuhanna 8:32.......Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz.

Yuhanna 8:47.......Tanrı’dan olan, Tanrı’nın sözlerini dinler.

Yuhanna 14:21......Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur.

Elç. iş. 5:29......Tanrı’nın sözünü dinlemek gerek.

1 Timoteyus 4:13-16..Kutsal Yazıları okumaya...ve ders vermeye ada kendini...Bu konuların üzerinde dur.

1 Timoteyus 2:2.....benden işittiğin sözleri...emanet et.

2 Timoteyus 2:14-15.Bu konuları imanlılara hatırlat...gayret et.

2 Timoteyus 3:16-17.Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı..yetkin olur.

İbraniler 5:12-14..Tanrı’nın sözlerinin...Sütle beslenen herkes bebektir...Katı yiyecek, yetişkinler için...

1 Petrus 2:2.......saf sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki...

1 Petrus 3:15......uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun.

1 Yuhanna 2:5......O’nun sözüne uyanda...yetkinleşmiş olur.


KURANA GÖRE
Al-i İmrân 3:119*..Kitab’ın hepsine inanırsınız.

A’râf 7:145 & 147..Bunları kuvvetle tut, kavime de emret.

A’râf 7:171-172....size verdiğim (kitab)ı kuvvetle tutun...

Ankebut 29:45-46...Kitab’dan...oku...size indirilene de inandık.

Şura 42:15*........Ben Allah’ın indirdiği her kitab’a inandım...

Müzzemmil 73:4.....Veya bunu artır ve ağır ağır Kur’an oku.

Sonraki Sayfa (Allah Hakkında)

   

© Copyright incilturk.Com

Daniel Wickware'nin "Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim Hakkında 100 Soru" kitabından alınmıştır